Tilskudd IMDI-midler 2017

Det kan søkes tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Det kan søkes tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

I statsbudsjettet for 2017 er det satt av tilskuddsmidler til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Målgruppen er frivillige organisasjoner som gjør en særlig innsats på det flerkulturelle området.

For informasjon om ordningen vises til rundskriv 11/2017:

Informasjon  og retningslinjer   

I tillegg gjelder følgende lokale retningslinjer for Stavanger kommune:

Organisasjonen skal være registrert i Foreningsportalen:

Foreningsportalen 

 1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner.
Målet er å medvirke til at flere innvandrere deltar i organisasjonslivet. Organisasjonen må ha organisasjonsnummer, bankkontonummer og minimum 15 betalende medlemmer. Medlemsliste må vedlegges søknad om driftsstøtte.

Søknadsskjema driftstilskudd   

 2. Tilskudd til tiltak og aktiviteter.
Målet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tilskuddet skal medvirke til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Søknadsskjema tilskudd til tiltak og aktivitet   

 For søknader om støtte til aktiviteter vil Stavanger kommune prioritere tiltak som fører til inkludering av innvandrere i ordinære aktiviteter, og som samsvarer med kommunens satsing på gode oppvekstsvilkår, levekår og folkehelse. Dette gjelder barn og unge, voksne og eldre.

En årsrapport skal utarbeides når tiltaket er gjennomført og leveres kommunen det søkes støtte fra senest 31. desember2017.

Årsrapport -tiltak og aktiviteter

Søknadsfrist for begge ordningene er 15. mars 2017

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen