Tilskudd innen levekår

Alle frivillige lag og organisasjoner innenfor levekårsområdet kan søke. Midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. For at søknaden skal bli vurdert, må søknadsskjema fylles ut. Stavanger kommune har 2 ulike tilskuddsordninger innen levekårsområdet: Driftstilskudd lag og organisasjoner - sosialt/helsefremmende arbeid og Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet.

Slik søker du om frivillighetsmidler:

 1. Driftstilskudd lag og organisasjoner - sosialt/helsefremmende arbeid

Søknadsfrist er 1. mars 2017. Søknaden blir behandlet administrativt og fremlagt Kommunalstyret for levekår til orientering.

I tillegg kan lokale interesseorganisasjoner/foreninger som i løpet av de siste 6 måneder har startet opp sin virksomhet søke om starttilskudd. Foreningens arbeid må være av sosial eller helsefremmende art og må kunne betraktes som et supplement til den offentlige hjelpen.

Søknad for driftstilskudd og/eller starttilskudd sendes:
E-post: postmottak@stavanger.kommune.no

Postadresse:
Oppvekst og levekår v/May Liw Helland
Postboks 8001
4068 Stavanger

 2. Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet

Søknadsfrist er 01. mai 2017.  Deretter blir søknadene behandlet i forbindelse med behandling av budsjettet for kommende år.

Søknaden sendes
e-post: postmottak@stavanger.kommune.no

eller med post til:
Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen