Helse- og sosialkontor

Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontor (HSK) hvor du kan henvende deg for å søke om en rekke kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Helse- og sosialkontorene er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Din bostedsadresse avgjør hvilket helse- og sosialkontor du tilhører.

Helse- og sosialkontoret tildeler:

  • Hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp, miljøtjeneste
  • Sykehjems-/ aldershjemsplass/ dagsenter for eldre
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • Omsorgslønn
  • Støttekontakt og avlastning
  • Tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm
  • Bolig i bofellesskap
  • Individuell plan

Helse- og sosialkontoret behandler også søknader og tildeler tjenester til personer med :

Helse- og sosialkontorene har felles publikumsmottak med NAV-kontorene. I publikumsmottaket kan du få informasjon, råd og veiledning om de tjenester og ytelser disse kontorene forvalter.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen