MEDCED (Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care)

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om implementering av en beslutningsstøttemodell ”Tillit Framfor Tvang” (TFT- modellen). Modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapende tiltak fremfor tvang, når de yter omsorg til urolige og utagerende beboere med demens på sykehjem.

24 sykehjem i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er involvert i prosjektet, som ledes av Senter for omsorgsforskning Vest. Andre samarbeidspartnere er Utviklingssentrene for sykehjem i Vest, Senter for Eldremedisin og samhandling i Helse Vest (SESAM) og høgskolene Betanien, Sogn og Fjordane og Stord-Haugesund.

Sykehjemmene som medvirker får:
1. Oppdatert kunnskap om personsentrert pleie  og omsorg til personer med demens gjennom:
- Et 2 dagers undervisning for hele avdelingspersonalet + leder.
- Veiledning 1 time per mnd. i 6 måneder med utgangspunkt i konkrete utfordringer med pleie av personer med demens i egen avdeling

2. Medvirke til å systematisere erfaringer om personsentrert omsorg og utvikle ny kunnskap

3. Ledere på sykehjem inviteres til erfaringsseminar på tvers av fylkesgrensene med fokus på faktorer som fremmer og/eller hemmer systematisk læring og kompetanseutvikling i sykehjem

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen