Kommunal bolig

Dersom du på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke greier å skaffe deg egnet bolig, kan du søke om kommunal bolig.

Stavanger kommune har mellom 1800 og 1900 kommunale boliger for vanskeligstilte, fra små hybler til større familieboliger. Kommunal bolig skal som hovedregel være et midlertidig botilbud. Leieavtalen er tidsbestemt, vanligvis tre år.

Boligkontoret i Stavanger kommune behandler søknader, fatter vedtak og tildeler kommunal bolig. Stavanger Boligbygg KF har ansvar for boligene, inngår leiekontrakt og krever inn husleie. 

Hvem kan søke om kommunal bolig?
Personer som er uten egnet bolig, i ferd med å miste boligen, og heller ikke har muligheter til å skaffe seg ny, kan søke. Hvis du oppfyller vilkårene for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker, blir du satt på venteliste til kommunal bolig. Kommunen har som regel flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid for å få tildelt bolig. Kommunen prioriterer mellom boligsøkere etter behov. 

Slik søker du kommunal bolig
Søknadsskjema

Søknaden sendes til Boligkontoret i Stavanger kommune. Søknader behandles fortløpende. Dersom du har behov for bolig i bofellesskap med fast bemanning, må du henvende deg til helse- og sosialkontoret i ditt distrikt.

Kontrakt, husleie, reparasjon og oppsigelse
Kontakt Stavanger Boligbygg KF. Husk å levere inn alle nøklene til boligen til Stavanger boligbygg KF i Løkkeveien 51 ved oppsigelse. Du kan søke om Husbankens bostøtte for å dekke deler av husleien i kommunal bolig. 

Søknad om å bytte bolig
Dersom vilkårene for bytte av bolig er oppfylt, blir du satt på venteliste til boligbytte. Det kan ta tid før ny bolig blir tildelt. Du benytter samme søknadsskjema som ved søknad om kommunal bolig.

Fornying av leiekontrakt
Leieavtalen er tidsbestemt, vanligvis tre år. I god tid før den tidsbestemte leiekontrakten går ut, vil du bli kontaktet av kommunen. Kommunen vil vurdere om du fortsatt har behov for kommunal bolig. Leieavtalen vil ikke bli fornyet dersom vilkårene for kommunal bolig ikke lenger er oppfylt.

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam