Hvem kan få Introduksjonsprogram i Stavanger

Flyktningseksjonen behandler spørsmål om rettigheter til Introduksjonsprogram i Stavanger kommune. Det er Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere(Introduksjonsloven) som fastsetter reglene for dette.


Rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. Nyankommet betyr i denne sammenheng at personen har bodd i en kommune i mindre enn 2 år når vedtak om introduksjonsprogram skal fattes.   

I tillegg må det være inngått en avtale om bosetting mellom Stavanger kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram når det er inngått avtale om bosetting:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag (etter asylsøknad)

Følgende grupper har rett og plikt til introduksjonsprogram uten bosettingsavtale:

 • Familiegjenforente med personer som omfattes av en av de fire gruppene ovenfor. Personen som en blir familiegjenforent med kan ikke ha bodd i Norge i mer enn 5 år når det søkes om familiegjenforening
 • Utlending som på selvstendig grunnlag har fått oppholdstillatelse fordi:
  - personen selv, eller dennes barn, har blitt mishandlet i samlivsforhold, 
  - personen grunnet samlivsbrudd vil få urimelige vansker i hjemlandet 
  - personen har vært utsatt for tvangsekteskap 

Behov for grunnleggende kvalifisering er et såkalt "subjektivt kriterie", dvs at kommunen må gjøre en vurdering om personen har behov for den grunnleggende kvalifiseringen som introduksjonsprogrammet skal gi. 

Listen ovenfor viser hvem som i følge Introduksjonsloven har rett og plikt til program.  Dersom du ikke er i noen av disse gruppene, faller du utenfor ordningen.  Loven sier at kommunene kan velge å gi andre grupper introduksjonsprogram, men Stavanger kommune har dessverre ikke kapasitet til utvide ordningen til å gjelde personer uten rett og plikt.

Fullstendig informasjon om introduksjonsordningen finner du på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: IMDI

Selv om du ikke har rett til introduksjonsprogram, kan du ha rettigheter til norskundervisning og undervisning i samfunnskunnskap. Dette forvaltes  av Johannes Læringssenter.

Du er selvsagt velkommen til å ta kontakt med Flyktningseksjonen dersom du har generelle spørsmål om ordningen, eller lurer på om du har rettigheter til program.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen