Slik får du hjelp

Fastlegen og barneverntjenesten kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Helse- og sosialkontoret (HSK) har hovedansvar for kartlegging, utredning, motivering og oppfølging av rusmiddelavhengige og er koordinerende instans for individuell plan. HSK kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). HSK har et ansvar for å følge opp gravide rusmiddelmisbrukere.

NAV kontorene har ansvaret for økonomisk og arbeidsrettet bistand til rusmiddelavhengige herunder økonomisk rådgivning, sosialhjelp, forvaltning av trygdeytelser, midlertidig bolig  og kvalifiseringsprogram (KVP).

Kommunens ansvar
Kommunens ansvar omfatter generelle og spesielle tiltak innen forebygging, kartlegging og henvisning, samt oppfølging før, under og etter tverrfaglig spesialisert behandling. Kommunen er forpliktet til å samordne og koordinere tjenestene til brukerne. Ansvaret følger av lov om sosiale tjenester i NAV, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

 


 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen