Serviceerklæring barn og unge med psykiske lidelser

Ny serviceerklæring om helse- og sosialkontorets rolle som koordinerende enhet for barn og unge med psykiske lidelser

Serviceerklæring

Helse og sosialkontorets rolle som koordinerende enhet for barn og unge med psykiske lidelser i Stavanger kommune


Hvem kan få hjelp?
Etter lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester har kommunen plikt til å yte nødvendig hjelp. 

Hvordan går du/dere fram?
Har du/dere behov for hjelp kan du/dere kontakte deres helse- og sosialkontor per telefon, skriftlig eller ved personlig oppmøte. Henvendelsen kan også skje via lege eller annet helse- og sosialpersonell, hvis dere har gitt ditt samtykke til dette. Fullmakt må legges fram.

Slik behandler helse- og sosialkontoret deres sak:
• Avklarer hjelpebehovet sammen med deg/dere og sørger for at deg/dere får den hjelp du/dere  har krav på i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
• Sammen med deg/dere ta initiativ til samordning av tiltakene der det er behov for tjenester fra flere etater.
• Hvis du/dere ikke får svar med det samme vil du/dere høre fra oss senest innen tre uker.

Målgruppe
Barn og unge med antatt/bekreftet psykisk lidelse, der en vurderer et behov for langvarige sammensatte tiltak/tjenester.
Barn og unge som en antar har rett på individuell plan.


Hensikt
Med serviceerklæringen vil en tydeliggjøre helse og sosialkontorenes rolle som den enhet som skal sikre en helhetlig oppfølging av barn/unge med psykiske lidelser. Dette innebærer både en tydeliggjøring i forhold til bruker og i forhold til interne virksomheter som på ulikt vis er involvert i arbeidet med barnet/den unge. En intern klargjøring av de kommunale virksomheters roller og ansvarsområde skal lette samhandlingen med spesialisthelsetjenesten rundt det enkelte barnet/den unge.

Henvisende instanser er i hovedsak fastlegen og barneverntjenesten. I tillegg kan skolehelsetjenesten og helsestasjonen v/lege henvise.

Pedagogisk psykologisk tjeneste har en sentral rolle i kartleggingen av barn og unge i flertallet av sakene og er slik ofte involvert i henvisningsprosessen.

 

Helse og sosialkontorene har følgende oppgaver ovenfor barn og unge med psykiske lidelser og deres foreldre:

• Skal ta imot og imøtekomme henvendelser om psykisk syke barn, internt og eksternt.

• Skal sikre at barn og unge med psykiske lidelser får et godt og individuelt tilpasset tjenestetilbud uavhengig av bostedsadresse. Gjennom et formalisert samarbeid skal samarbeidsrutinene med interne og eksterne instanser sikres etter gjeldende retningslinjer.

• Skal ha minst en person med kompetanse spesielt i forhold til barn og unge med psykiske lidelser.

• Skal koordinere oppfølgingen av det enkelte barn som har en psykisk lidelse. Det fattes vedtak etter søknad.

• Skal være pådriver for - og se til at - samarbeidsrutiner med eksterne samarbeidspartnere som spesialisthelsetjenesten og aktuelle interne kommunale virksomheter blir fulgt i forhold til hvert enkelt barn ut fra gjeldende retningslinjer.

• Skal ha oversikt på aktuelle tiltak i hjelpeapparatet.

• Skal ha råd og veiledningsfunksjon når det gjelder tilbudet i hjelpeapparatet for barn og unge med psykiske lidelser.

• Individuell plan utarbeides i henhold til gjeldende retningslinjer, hvis dette er ønsket av brukeren. I tilfeller der brukeren selv foreslår plankoordinator må en så langt det er mulig tilstrebe at brukers hensyn blir oppfylt.

• Skal være representert i de aktuelle tverrfaglige samarbeidsmøter der barn og unge med psykisk lidelser drøftes.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen