Hjelpetiltak for barn og unge med psykiske problemer

Her finner du en oversikt og beskrivelse av aktuelle hjelpetiltak for barn og unge med psykiske problemer

Barn og unge får helsetjeneste fra fastleger, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. For barn og unge med mistanke om psykiske vansker eller lidelser, eller er utsatt for bestemte risikofaktorer, er derfor disse naturlige samtalepartnere.

For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser. Helse- og sosialkontorene har oversikt over alle tjenestetilbudene og kan hjelpe når barna har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Helse- og sosialkontor

Helse- og sosialkontorene skal gi veiledning og koordinere arbeidet og følge opp det enkelte barn og deres familier som har en psykisk lidelse. Kontorene har en oversikt over aktuelle hjelpetiltak og kan etter søknad fatte vedtak om avlastning, støttekontakter, individuell plan etc. De ansatte fungerer som samarbeidspartnere som andre kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten. Ta kontakt med ditt aktuelle helse- og sosialkontor

Fastleger

Hvis psykisk lidelse rammer en i din familie er det viktig å søke lege tidlig.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Består blant annet av Familiesenteret, psykologtjeneste, grupper for barn av psykisk syke/rusavhengige, sorggrupper og grupper for barn som har opplevd skilsmisse, med to adresser og tverrfaglig konsultasjonsteam for barnehager. For førskolebarn med behov for spesiell oppfølging er det et tverrfaglig team for barnehagene knyttet til helsestasjonene. Foresatte kan ta direkte kontakt med tjenestene på tlf 51 50 80 98.

Helsestasjon for ungdom

Tjenesten er for alle ungdommer mellom 16-20 år, i tillegg alle elever i videregående skoler. Helsestasjonen holder til på Metropolis (Nytorget 1) og har åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 11.30-18. I tillegg har helsesøster kontortid på enkelte skoler. Du kan få individuelle samtaler i forhold til psykiske vansker.

Helsestasjonens lege kan henvise til barne- og ungdomspsykiatrien om dette skulle bli aktuelt. Helsestasjonen for ungdom driver også gruppetilbud for ungdom i mestring av depresjon (KID kurs). Tilbudene er gratis og det er bare å ta direkte kontakt på telefon 51 91 38 00 eller møte opp i åpningstidene. 

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)

PPT gir hjelp til barn og unge med særlige behov, slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. I samråd med foreldrene kan barnehagen og skolen søke råd hos PPT for veiledning eller utredning. Foresatte kan ta direkte kontakt på telefon 51 50 74 01.  

Barnevernstjenesten

Barnevernet skal sikre at at barn får omsorg, trygghet og gode oppvekstvilkår. Foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Det er også mulig å drøfte bekymringer anonymt. Du kan kontakte barnevernet på telefon 51 91 26 00.

Barnevernvakten holder til i Stavanger politikammer. Dersom du er bekymret for at et barn ikke får tilstrekkelig god omsorg, eller utsettes for skade eller fare, kan du kontakte barnevernvakten. Det er ikke nødvendig å avtale tid for å ta kontakt. Når du henvender deg kan du velge å være anonym. Du kan ta direkte kontakt på telefon 51 89 91 67.

Åpningstider for barnevernvakten er:
Dagtid: mandag –fredag kl. 08.30 – 15.30
Kveldstid: mandag – torsdag kl. 18.00 – 02.00, fredag og lørdag kl. 18.00- 03.00, søndag kl 18.00 – 02.00

Adressen til til Barnevernvakten:
Stavanger politikammer, Lagårdsveien 6, postboks 240, 4001 Stavanger

Lenden skole – og ressurssenter

De aller fleste barn med psykiske vansker får oppfølging i ordinær skole. I enkelte situasjoner kan barna få et midlertidig tilbud på Lenden skole– og ressurssenter. Det må i tilfelle søkes i samarbeid med elevens hjemmeskole. Lenden tilbyr ellers kurs til skoler, kan gi miljøtjeneste til barn og ungdom, underviser og legger til rette for ART-grupper, www.diakonhjemmet.no har aktivitetsgrupper, ridesenter, kystkultursenter osv. Skolenes ressursteam som består av skolens ledelse og fagpersoner på skolen er viktige i det forebyggende arbeidet. I tillegg skal hver bydel opprette et utvidet ressursteam som består av består av en fra ledelsen på alle grunnskolene i bydelen, ledende helsesøster, barneverntjenesten, PPT, Ungdom og Fritid og politiet.

Dagsenter og avlastning

Virksomheten gir tilbud til barn og ungdom med psykiske lidelser som trenger avlastning. Dersom dette er aktuelt, ta kontakt med ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen