Oppsøkende behandlingsteam i Stavanger (OBS)

Dette er et ambulant behandlingsteam som skal gi hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, ofte rusproblemer, som tidligere ikke er fanget opp av eller er falt ut av hjelpeapparatet.

Med behandling menes oppdagelse, utredning, behandlings- og rehabiliteringstilbud.

OBS skal være lett tilgjengelige, og kan nås på tlf 51 91 34 40/72,  905 77 189 ved bekymring. Alle som er bekymret for en person i målgruppen, kan ta kontakt. De vil så raskt som mulig, innen 1-3 døgn, arbeide med den enkelte henvendelse.

Mål

Målsettingen for den enkelte bruker/pasient er bedring av den enkeltes helsetilstand og livssituasjon, slik at de får tilfredsstillende boforhold og kan nyttegjøre seg vanlig behandling.

 

Målgruppe

Målgruppen kjennetegnes ved alvorlige og vedvarende psykiske lidelser og rusmisbruk, alvorlig funksjonssvikt og sammensatte tilleggsproblemer som:

  • Hatt mange innleggelser.
  • Har falt ut av behandling tidligere.
  • Har aldri blitt fanget opp av hjelpeapparatet.
  • Avvises/ får ikke hjelp av sosialtjenesten pga. av truende atferd.
  • Får ikke hjelp i bolig fordi de oppfattes som ”farlige”.
  • Avviser hjelp fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Vurderes til ikke å være behandlingsmottakelige.
  • Bor på hospits/pensjonat uten oppfølging og behandling fordi ”alt” er prøvd før.
  • Har en kombinasjonen av rus og psykiske lidelser som tidligere ikke passet inn i organiseringen av hjelpeapparatet.
  • Faller ut av systemet på kritiske tidspunkt.

OBS jobber på en  utradisjonell måte. Teamet er mobile og treffer aktuelle personer der de er og der de føler seg trygge. Det legges vekt på å skape gode relasjoner mellom bruker/pasient og behandlere. Teamet tilbyr behandling i form av miljøterapi, samtaler, utredning, kontakt med øvrig kommunehelsetjeneste, henvisning til behandlingsinstitusjon ved behov og ellers følge pasienten der det er behov. Behandlingsmetodikken er integrert behandling.

OBS består av psykiater, psykologer, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

OBS er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og SUS v/ Psykiatrisk divisjon, Avdeling for unge voksne (AUV).

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen