Biologisk mangfold i Stavanger

Biologisk mangfold er variasjonen i livsformer som finnes på jorda. Dette omfatter millioner av planter, fugler, dyr og mikroorganismer, arvestoffene deres, og det samspillet de er en del av.

Stavanger kommune har kartlagt biologisk mangfold (2006).  Å kartlegge natur er viktig for å få kunnskap om hva som finnes i kommunen. Dette danner grunnlag for kommunal planlegging og forvaltning. Naturmangfoldloven stiller krav til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før det offentlige kan tillate tiltak som vil påvirke naturmangfoldet. Resultatene av kartleggingen finner du på naturbase og temakart Rogaland. Tilsammen er det registrert 225 områder. Av disse har 44 verdien A (nasjonalt viktige), 113 verdien B (regionalt viktige) og 68 verdi C (lokalt viktige). Områdene inneholder kvaliteter for både naturtype og vilt.

Å ta vare på det biologiske mangfoldet er viktig

En utryddet art er tapt for alltid. Tap av biologisk mangfold ødelegger menneskers livsgrunnlag og gjør vårt livsmiljø mer fattig og sårbart. Vi har et ansvar for å ta vare på biologisk mangfold for naturens egen del og for kommende generasjoner.

I forbindelse med naturmangfoldsåret 2010 gjennomførte Stavanger kommune sitt arbeid med Handlingsplan for biologisk mangfold. Planen gir hovedføringene for det videre arbeidet med biologisk mangfold i Stavanger i perioden 2010 - 2014. Den er en oppfølging av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 21.06.2011.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen