Fra gamle Tou bryggeri til Nye Tou

Oversikt Nye Tou. Foto: Stavanger kommune.

Gamle Tou bryggeri i Stavanger Øst bygges om til kunstfabrikk, scene og møtested. Nye Tou er et hovedinnsatsområde i Stavangers kulturpolitikk.

Etableringen og første del av utbyggingen av gamle Tou bryggeri ble gjennomført på tampen av 1800-tallet. Det var det tyske firmaet Engelhardt & co. som leverte tegninger, maskiner og utstyr. 

Bryggerianlegget ble deretter bygget ut i mange omganger, der nye bygningskropper ble lagt til etter hvert som behovene endret seg. Det resulterte over tid i et bygningskompleks som i dag kan oppleves som «et uvirkelig sammensurium med elementer av fabrikk, rikmannsvilla og Fantasy-slott» (fra Tou Scenes nettsider).

Etter flere tiårs virke i Stavanger Øst, ble bryggerivirksomheten gradvis flyttet over til nye og moderne produksjonslokaler på Forus utover på 1970- og 80-tallet. Tou ble etter hvert også en del av Ringneskonsernet.

På 1980- og 90-tallet ble deler av det gamle bryggerianlegget brukt til kontorformål, andre deler som lager, mens store deler ble stående tomme.

Ved årtusenskiftet tok byutviklingsselskapet Urban Sjøfront AS sammen med kunstnere og ressurspersoner initiativ til å bruke en del av anlegget til kunstneriske aktiviteter og arrangementer. I 2001 ble Tou Scene AS dannet som et kunstnerinitiert og kunstnerdrevet selskap, og selskapet inngikk leieavtale med daværende private eier av anlegget. Utover på 2000-tallet ble en mindre del av bygningsmassen pusset noe opp, hovedsakelig på dugnad, og Tou Scene levde et spennende, men ustabilt liv med kunstneriske og økonomiske opp- og nedturer. Etter hvert kom imidlertid samtidskunstsenteret inn på statsbudsjettet og på fast plass i kommunebudsjettet.

Parallelt intensiverte Stavanger kommune arbeidet med å legge til rette egnede arbeidslokaler for byens kunstnere og musikere. Behovene var dokumentert og oppfølgende tiltak prioritert i egne handlingsplaner for visuell kunst, rytmisk musikk og scenekunst.

I 2007 la en arbeidsgruppe ledet av Rogaland musikkråd fram en anbefaling om gamle Tou bryggeri som lokaliseringsalternativ for et regionalt øvingsfellesskap for rytmisk musikk. Og i 2008 behandlet formannskapet en sak om etablering av et eget atelierhus i Stavanger, der gamle Tou bryggeri ble trukket fram som det mest interessante lokaliseringsalternativet.

I 2008 var dessuten Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad, og Tou Scene en viktig arena.

I sum ledet denne forhistorien og nevnte tiltak og saker til at Stavanger kommune høsten 2008 innledet forhandlinger med daværende eier av Tou-anlegget om kjøp av eiendommen.

Daværende ordfører Leif Johan Sevland annonserte i sin nyttårstale 1. januar 2009 at forhandlingene var i boks, og han la til at dette viste at han mente alvor med utsagnet om at kulturhovedstadssatsingen ikke skulle bli en episode, men begynnelsen på en ny epoke for kulturbyen Stavanger. Stavanger bystyre godkjente kjøpet av eiendommen gamle Tou bryggeri 9. februar 2009. Kjøpesummen var 60 mill. kroner.

Hva vil Stavanger kommune med gamle Tou bryggeri?
Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri for å utvikle bygningskomplekset til kunstfabrikk, scene og møtested. Kommunen vil legge til rette produksjonslokaler for byens kunstnere og musikere og videreutvikle Tou Scene som kunstsenter og scene for musikk og scenekunst. På denne måten skal et gammelt industrielt kulturminne, der størsteparten av bygningsmassen er regulert som spesialområde bevaring, sikres ny bruk. Dette skal også bidra til utviklingen av transformasjonsområdet Urban sjøfront i den østre del av byen. Nye Tou handler således om kunstproduksjon, kulturformidling, byutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping.

Nye Tou er prioritert i kommunale planer
Nye Tou er et av fire hovedinnsatsområder i Kulturbyen Stavanger 2010-2017, kommunedelplan for kunst og kultur.  

Videre er Nye Tou-delprosjektene atelierhus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk, prøvelokale for dansekunst og ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunst prioriterte tiltak i Stavanger kommunes Kulturarenaplan 2013-2025. Prioriteringene gjelder for perioden 2013-2016.

Utbygging av den kulturelle infrastrukturen i form av bedre produksjonsfasiliteter for kunstnere og kulturvirksomheter er også prioritert på topp i den regionale kulturnæringsplanen Kulturnæringene i Stavanger-regionen – strategi- og handlingsplan 2010-2013. Ved utgangen av planperioden vedtok Stavanger kommune å videreføre kulturnæringsarbeidet med same innretning og satsing.

Stavanger kommune eier, Tou Scene AS drifter
Stavanger kommune eier hele Tou-anlegget, har det overordnede ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen og bidrar med økonomisk vederlag til driften av kulturinstitusjonen Tou Scene & Kunstfabrikk. Kommunen er dessuten fremdeles ansvarlig for utviklings- og byggeprosjektet Nye Tou.

Stavanger kommune har inngått avtale med Tou Scene AS om daglig forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk. Avtalen er en såkalt tjenestekonsesjonskontrakt som innebærer at Tou Scene utfører driften på oppdrag fra Stavanger kommune. I praksis innebærer dette at det er kommunen som setter rammene og bestiller tjenestene som skal utføres (regulert i avtalen), mens Tou Scene står for den daglige driften og forestår programmering samt all utleie av lokaler til kunstnere, musikere, dansere m.fl.

Forsidebilde av kulturarenaplan 2013-2015

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen