Kunstfabrikk, scene og møtested

Mulighetsstudien. Nummer 3 er hvor de nye atelierene ligger.

Nye Tou viser hvordan gamle Tou bryggeri kan bli et av de største og mest mangfoldige anleggene for produksjon og formidling av kunst og kultur på landsbasis.

Stavanger bystyre vedtok i 2009 å kjøpe gamle Tou bryggeri for å utvikle bygningskomplekset til kunstfabrikk, scene og møtested. Med oppkjøpet ville kommunen legge til rette produksjonslokaler for byens kunstnere og musikere og videreutvikle Tou Scene som kunstsenter og scene for musikk og scenekunst.

Mulighetsstudien Nye Tou (2010)
Disse planene ble i første omgang konkretisert til Mulighetsstudien Nye Tou (se figur under), som formannskapet vedtok våren 2010. Hovedelementene i denne er et atelierhus for billedkunstnere og kunsthåndverkere, et øvingsfellesskap for musikere og en videreutvikling av Tou Scene med en ny mellomstor scene, kunsthall m.m. Mulighetsstudien viser et kulturanlegg på 12 500 kvm, med en foreløpig kostnadskalkyle på 304 mill. kroner inkl. mva. I formannskapets vedtak heter det at anlegget skal bygges ut etappevis de kommende 10-12 år, samt at kostnadene bør «betydelig ned».

1. Gjestebolig for kunstnere (senere solgt), 2. Øvingsfellesskap for rytmisk musikk, 3. Atelierhus med fellesverksteder for billedkunstnere og kunsthåndverkere, 4. Kunsthall (ølhallene), 5. Ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunst, 6. Formidlingslokale for barn, 7. Utleie til kulturnæringsvirskomhet (ikke lenger aktuelt pga. endringer mht. innkjøring til gårdsplass), 8. Tou Scene – inngang/foajé, scener, kafé, kontorfellesskap/administrasjon.

Revidert mulighetsstudie (2014)

I årene etter utarbeidelsen av mulighetsstudien bekrevet ovenfor, har det skjedd flere ting som i sum gjorde det nødvendig å foreta en revisjon:

 • Bygg 1 tiltenkt innkvartering av gjestende kunstnere (residensordning) er solgt.
 • Bygg 5 er vedtatt vurdert solgt.
 • Prøvelokale for dansekunst er vedtatt forsøkt innplassert som del av Nye Tou etter at rådmannens forslag om å disponere 2. etasje i den tidligere utenriksterminalen til dette formålet ikke fikk politisk flertall, og lokalet senere er vedtatt lagt ut for salg.

Arbeidet med revisjon av mulighetsstudien har vært ledet av en politisk styringruppe under ledelse av ordfører.

Rådmannen la høsten 2014 fram en revidert mulighetsstudie som beskriver tre alternativer for videre utvikling og utbygging av anlegget. Rådmannen har her lagt til grunn at dersom anlegget skal reduseres utover salget av bygg 1, vil det være mer hensiktsmessig å selge bygg 2 enn bygg 5.

Alternativ A innebærer:

 • en lettere revisjon av den opprinnelige mulighetsstudien, se illustrasjon ovenfor
 • nytt, permanent prøvelokale for dans, med to saler, legges til atelierhusets 2. etasje. Atelierhuset mister dermed fire atelier i forhold til den opprinnelige mulighetsstudien
 • ca. 140 kvm i 3. etasje i Tou Scene-delen av bygningsmassen omdisponeres fra kulturnæringsareal/utleie (den opprinnelige mulighetsstudien) til gjesteinnkvartering. Dette vil gjøre det mulig å tilby 3-4 rom for overnatting med tilhørende tekjøkkenfasiliteter for gjestende kunstnere og musikere.     

Alternativ B innebærer: 

 • bygg 2 legges ut for salg
 • øvingsfellesskapet for rytmisk musikk flyttes til bygg 5
 • Maskinhallen (eksisterende scene) utvides, slik at publikumskapasiteten økes fra 295 til ca. 400
 • prøvelokale for dans, med to saler, legges til atelierhusets 2. etasje
 • gjesteinnkvartering etableres i 3. etasje i Tou Scene-delen av bygningsmassen.

Konsekvenser:

 • bortfall av 2 øvingsrom
 • bortfall av 4 atelier
 • det blir ingen ny scene med mobilt amfi mv. som i alternativ A, men en utvidet klubbscene/ en større Maskinhall, med begrensede scenefasiliteter.

Alternativ C innebærer:

 • bygg 2 legges ut for salg
 • bygg 5 brukes til ny scene og som øvingslokale (under scenen)
 • nåværende Maskinhall omdisponeres i hovedsak til øvingslokale
 • prøvelokale for dans, med to saler, legges til atelierhusets 2. etasje
 • gjesteinnkvartering etableres i 3. etasje i Tou Scene-delen av bygningsmassen.

For å få til denne kombiløsningen er den nye scenens bi-areal redusert, slik at dette scenealternativet avviker noe fra det som inngår i alternativ A. 

Konsekvenser:

 • bortfall av 11 øvingsrom, og en oppsplitting og fordeling av øvingsrommene på ulike bygg
 • bortfall av 4 atelier
 • ny scene med mobilt amfi, men nødvendig bi-areal er ikke løst med dette alternativet.

Bystyret vedtok 15.12.2014 å legge alternativ B til grunn for videre utvikling og utbygging av Nye Tou. Bystyret endret rådmannens innstilling på ett punkt; bygg 2 skal «vurderes utleid/solgt».

 


Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen