Skjenkebevilling

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen.

En skjenkebevilling kan gjelde

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Forutsetninger for å få skjenkebevilling
Et skjenkested må ha en styrer og en stedfortreder som har avlagt de lovbestemte prøvene. Informasjon om Etablererprøven og Kunnskapsprøven finnes på Skjenkekontrollens nettsider.

I forbindelse med søknadsbehandlingen vil det bli sjekket at driftsselskap og sentrale personer på eier- og driftssiden har god vandel. Videre må søker dokumentere at skjenkelokalet er bruks- og byggegodkjent av kommunen (v/byggesakssjefen) for omsøkte type virksomhet.

Hvordan søke?
Du søker elektronisk om skjenkebevilling.

Hvordan behandles søknaden?
Det er juridisk avdeling som tar stilling til søknaden. Prinsipielle saker og avslag behandles av Stavanger formannskap. Saksbehandlingstiden er tre til fire måneder.

Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland. Klagen sendes gjennom Stavanger kommune. Tas den ikke til følge av kommunen, sendes den videre til Fylkesmannen.

Hva om virksomheten får ny eier?
Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten til ny eier. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning
Spørsmål om søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning, jf. alkoholloven § 1-6, kan rettes til felles postmottak for bevilling. Forventet saksbehandlingstid er to måneder.

Anita Wirak, juridisk sjef

Bente Mellegård, juridisk rådgiver
Tlf: 51 50 88 49 

Linn Sliper, juridisk rådgiver
Tlf: 51 91 24 77

Helene Cosette Helland, juridisk rådgiver
Tlf: 51 50 80 28

Irina Liberg, saksbehandler
Tlf: 51 50 78 25 

E-post: 
bevilling@stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 23

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen