Økonomisk støtte

Det kan gis økonomisk støtte til næringsutvikling.

Stavanger kommunes økonomiske støtteordninger for næringsutvikling er delt i tre: 

1. Vekstfond

Stavanger bystyre har besluttet å sette av 40 mill. kr til et Vekstfond, der midlene skal brukes som et strategisk virkemiddel for å bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Nå åpnes det for å sende inn søknader til fondet, og søknadsfristen for denne tildelingen er satt til 12. mars. 

Det vil være særlig aktuelt å vurdere søknader opp mot disse prioriterte innsatsområdene:

 • Digital infrastruktur
 • Miljø og klima
 • Attraktivitet (herunder matsatsing og kulturtiltak)
 • Velferd og folkehelse

 Kommunen ønsker å støtte et mindre antall store satsinger framfor mange små prosjekter. 

Bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige aktører som ønsker å søke om midler, kan henvende seg til rådmannen v/næringssjefen for å få utdypende informasjon, retningslinjer for fondet, krav til søknaden mv. Neste frist vil bli i november. 

2. Næringsutvikling

Det kan gis generell støtte til følgende tiltak: 

 • Tilskudd til generelle tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som angår utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver og eventuelt andre spesielle tiltak.
 • Tilskudd til enkeltforetak kan gis under forutsetning av at tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet, som for eksempel markedsundersøkelser eller andre konsulenttjenester.
 • Underskuddsgaranti i forbindelse med enkeltarrangementer.
 • Tiltak som kommunen selv vil gjennomføre, som for eksempel utredninger, rapporter og spesielle arrangementer som er viktige for utviklingen i en hel næring.
 • Stiftelses- og aksjekapital i selskaper som vurderes å ha stor betydning for en hel næring eller for næringslivet generelt i kommunen.

3. Kulturnæringer

Ønsket om å styrke utviklingen av kulturnæringer spesielt er forankret i egen Strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Stavanger-regionen. Her er følgende strategier lagt til grunn:

 • Bygge ut den kulturelle infrastrukturen i form av bedre produksjonsfasiliteter for kunstnere og kulturvirksomheter.
 • Arbeide for å styrke kapitaltilgangen.
 • Tilrettelegge for at flere kunstnere og kulturvirksomheter søker nasjonale og internasjonale partnere og finansiering.
 • Styrke kompetanseutviklingen og bidra til publikumsbyggingen.
 • Styrke etablerte og ta initiativ til etablering av nye fora for kontakt og nettverksbygging mellom kultur- og næringslivsaktører.

Det kan søkes hele året, og søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknader sendes:

Næringssjefen i Stavanger kommune
Postboks 8001, 4068 Stavanger eller på e-post

Næringssjef
Tone Grindland
tlf: 51 50 72 68
mobil:  456 99 909

 

 


 


 

Stavanger-regionen

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen