Friområdeprosjektet

Gjennom Friområdeprosjektet sikrer og etablerer Stavanger kommune et sammenhengende nett av friområder, turveier og arealer for lek og idrett for innbyggerne.

Lynghei og tursti, Resnes ved Hålandsvatnet

BAKGRUNN OG FORMÅL
Stavanger kommune opprettet i 2001 prosjektet ”Areal til friområder – turveier - lekeplasser og idrettsformål”, senere kalt Friområdeprosjektet. Politikerne ønsket at så mange innbyggernes som mulig skal ha lett tilgang og kort vei til friområder.

Friområdeprosjektet skal sikre befolkningen både i dag og i framtiden tilgang til grønne områder og motivere til fysisk aktivitet, også i nærområdet. samtidig som friområdene også ivaretar det biologiske mangfoldet.

Stavanger, som Norges tettest utbygde by, er den av storbyene med minst tilgjengelig friareal per innbygger. Derfor skal de tilgjengelige arealene skal ha høy brukerkvalitet.

Målet er ellers at allmennheten sikres tilgang både til kommunens østre og vestre kystlinje. (Bildet viser parti fra Karistø før og etter tilrettelegging av tursti.)

Karistø før og etter tilrettelegging av tursti.

PRIORITERTE OMRÅDER OG RESULTATER
Friområdeprosjektet arbeidet opprinnelig med sju hovedområder:

  1. Lundsneset nord på Hundvåg
  2. Strandstrekningen Tømmervika til Lundsvågen på Hundvåg
  3. Områdene mellom Store og Litle Stokkavatn og Byhaugen/Tasta
  4. Hålandsvatnet i Madla bydel
  5. Strandstrekningen fra Boganeset til Sandholmen i Hinna bydel
  6. Boganeset i Hinna bydel
  7. Strandsonen langs Hafrsfjord i Madla bydel

I tillegg ble også realiseringen av turveien langs dobbeltsporet på strekningen fra Kvaleberg til grensen mot Sandnes lagt til friområdeprosjektet (8).   

Områdene 1-4 og 6-8 er fullført. Arealer er sikret som friområder og turveier er etablert. Arbeidet pågår med område 5, på strandstrekningen fra Boganes til Sandholmen hvor arbeidet med grunnerverv ennå pågår.

Lundsneset på HundvågGjennom friområdeprosjektet har kommunen sikret i underkant av 2000 dekar friområde for allmennheten. (Bildet er fra et av de største friområdene våre, Lundsneset på Hundvåg)

En viktig del av prosjektet har vært å etablere et nett av turveier­­­­ og grønne spaserdrag som binder friområder sammen og gir mange turmuligheter og –variasjoner. Også Blå Promenade langs sjøen fra Storhaug til Bjergsted er en del av dette turveinettet.

Til sammen disponerer Stavangers befolkning rundt 20 mil med turveier.

Flere mindre arealer og turveistrekninger, som ikke er en del av den sammenhengende hovedgrøntstrukturen, er også prioritert, særlig der det har manglet leke- og aktivitetsområder.

Friområdeprosjektet er støttet av staten gjennom Direktoratet for Naturforvaltning.

SE OGSÅ

KONTAKTPERSON
Ove Rødstøl, Juridisk avdeling, tlf: 51 50 71 01 / 908 99 970.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen