Støy

Støy er uønsket lyd som kan virke negativt inn på helsen, skape mistrivsel og oppleves som en plage.

Støy kan komme fra anleggsarbeid, bedrifter og næringsvirksomhet. Det kan også dreie seg om fritids- og underholdningsstøy, trafikk- og viftestøy. I Stavanger er veitrafikk den største kilden til støy, særlig ved E39 og andre hovedveier.

I 2017 har Stavnager kommune utført en strategisk støykartlegging og kartlagt støy fra vei-, jernbane-, fly- og havnetrafikk.  Stavanger kommune vedtok en handlingsplan mot støy i 2013. Den beskriver blant annet hvilke barnehager, skoler, boligområder og friområder som er mest støyutsatt, og hvordan kommunen jobber sammen med bl.a. Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor for å bedre situasjonen. Flere hundre hus har eksempelvis fått redusert støy gjennom forbedrede husfasader de siste årene. Også bevaring av "stille områder" er en del av planen.

Veitrafikkstøy er et stadig økende problem. På noe sikt er det et mål at støyen skal bli mindre ved at flere reiser med sykkel, buss eller tog framfor privatbil, og at både bilene og veidekket blir mindre støyende.  Ved planlegging av nye veianlegg eller nye boliger må planen avklare hvilke støyskjermingstiltak som eventuelt er nødvendige.

I etablerte/utbygde områder er det sjelden at gjeldende planer omtaler støy. I de fleste tilfellene må den enkelte her selv ta ansvar for å gjøre noe med situasjonen. Enten dette skjer ved valg av bosted, i hvordan man velger å bygge, eller at man gjør tiltak for å bedre støysituasjonen både inne og ute.

Les mer om støy på nettsidene til Miljødirektoratet.

For kontakt med ansvarlig avdeling i Stavanger kommune, send epost til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam