Forrige planforslag

Vi foreslår at Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter som går foran og viser fremtiden for den bærekraftige byen.

planbeskrivelsen finner du utfyllende beskrivelser av alle de konkrete forslagene i planen, både arealmessige endringer og andre virkemidler. Våre forslag til mål og strategier for å styrke sentrum finner du i samfunnsdelen.

Du kan lese hele dokumentet Samfunnsdel og planbeskrivelse.

For å nå hovedmålet må Stavanger sentrum styrkes gjennom å:

- være attraktiv regionhovedstad som er tyngdepunkt for handel, arbeidsplasser, boliger og opplevelser.

- sikre fortetting av knutepunkt og bystrukturer.

- være viktigste møteplass for menneskene som bor og hører til byen.

- skape gater, byrom og bygg som gir en gå-vennlig by.

- stolt vise fram og videreutvikle vår historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby.

- være foretrukket reisemål for besøkende til byen og andre destinasjoner.

Derfor skal sentrum:

- tilby egnede arealer til næring, bolig og andre aktuelle sentrumsfunksjoner (Kapasitet).

- ha et innhold som holder seg samtidsaktuelt og samtidig utnytter sin verdifulle historiske identitet og egenart, tilgjengelige ressurser, byrom og rolle som regionhovedstad (Innhold).

- gjøres attraktivt å reise til og bevege seg i (Tilgjengelighet).

- rustes til å ivareta egen positiv utvikling og konkurransen med andre (Organisering).

Hva er samfunnsdel og planbeskrivelse?
Samfunnsdel er et plandokument som forteller hvilke mål og strategier har for sentrum. Det beskriver også hva vi oppfatter som viktigste utfordringer og muligheter. Samfunnsdelen i sentrumsplanen utfyller kommuneplanens samfunnsdel for sentrumsområdet. Du kan også lese hele kommuneplanens samfunnsdel.

Planbeskrivelse er et dokument som forteller hvilke endringer planen foreslår, hvorfor endringene er foreslått og hvordan disse er konkret nedfelt i kart og bestemmelser. Det er lovpålagt å lage en slik beskrivelse og utdypes ytterligere av konsekvensutredningen og ROS-analysen.

Les mer om:

Mål og strategier

Utfordringer og muligheter

Valg av virkemidler

Hovedtrekk i planforslaget

Utdypende beskrivelse av delområdene

Utvikling av uterom

Utvikling av transportsystem

Samarbeidsprosjekt om virkemidler utenfor plan-og bygningsloven

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam