Plankart

Plankartet viser hvilke føringer for byutvikling og arealbruk planforslaget gir.

Fargebruken i kartet forteller hvilke typer av arealbruk (funksjoner eks. grøntområde eller ulike typer bebyggelse) som er tillatt i ulik deler av planområdet. Kartet har også mange linjesymboler som blant annet angir krav til transportsystemet. Utdypende forklaringer finnes i kartets tegnforklaring.

For hele eller deler av kartet er det utdypende krav og føringer angitt med tekst i bestemmelsene eller i temakartene. Bestemmelsene utdyper for eksempel hvilke byggehøyder som tillates i ulike områder eller spesielle krav til bevaring av eksisterende bebyggelse. Temakartene finnes samlet bakerst i bestemmelsene.

Både plankart og bestemmelser er særlig viktig for senere regulering av ny utbygging, og er utformet slik at de utfyller de føringene kommunen gir i kommuneplanen. Når planen vedtas vil denne erstatte kommuneplanen i planområdet. Endringene planen innebærer er utfyllende beskrevet i planbeskrivelsen.

Last ned plankartet og bestemmelser med temakart.

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen