Temakart

Temakartene gir utfyllende opplysninger om utvalgte tema i planområdet. For eksempel finnes egne temakart som viser forslaget til nytt sykkelnett.

De fleste opplysningene som finnes i temakartene finnes også på plankartet, men temakartene skal gjøre det enklere å lese informasjonen i plankartet.

Alle temakartene ligger samlet bakerst i heftet med bestemmelser. Her er også kartene enkeltvis:

Temakart 1 Aktive førsteetasjer

Temakart 2 Grønnstruktur

Temakart 3 Hovedgangnett

Temakart 4 Hovedsykkelnett

Temakart 5 Hovedkollektivtraseer

Temakart 6 Hoved- og samleveier

Temakart 7 Parkering

Temakart 8 Vareleveranse

Temakart 9 Siktlinjer og -soner

Temakart 10 Flomvern

Temakart 11 Arkeologiske forundersøkelser

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen