Planprosessen

I arbeidet med planen har kommunen utforsket nye måter å involvere innbyggere og andre berørte aktører. Gjennom ulike faser er det blant annet brukt idegrupper, dialog gjennom sosiale medier, aktiv bruk av lokale arkitektfirmaer og tradisjonell høring.

I den nye høringen vil kommunen legge vekt på å utforske nye muligheter med bruk av digitale virkemidler som 3D-modell og sosiale medier. Vi satser også å være tilstede i sentrum for å være lett tilgjengelig for spørsmål. Vi vil også strekke oss langt for å komme i dialog med de som blir spesielt berørt av forslagene våre.

Høringer
Høsten og vinteren 2014/2015 gjennomførte kommunen en foreløpig høring av planforslaget. I høringen ba vi spesielt på tilbakemelding på de overordnede og strategiske valgene planen la opp til. Alle innspillene vi fikk i denne høringen er oppsummert og gitt et svar i merknadsheftet.

Ny høring starter når kommunalutvalget som kommuneplanutvalg har vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn og planmaterialet er oppdatert i henhold til vedtak. I den nye høringen ønsker vi spesielt tilbakemelding på:

- Hvordan de ulike plangrepene er konkretisert?

- Hva som kan ytterligere styrke gjennomføringen av planen?

Politisk behandling i kommunalutvalget er planlagt 26.april. Du kan lese saksdokumentene til kommunalutvalget.

Organisering av planprosjektet
Det politiske ansvaret for prosjektet er lagt til kommunalutvalget som kommuneplanutvalg og politisk styringsgruppe for kommunedelplanen. Før kommunalutvalget behandler saker som gjelder kommunedelplanen, kommer sakene til kommunalstyret for byutvikling (KBU). KBU er planutvalg i Stavanger kommune og har derfor innstillingsrett overfor kommunalutvalget i spørsmål som gjelder arealbruk.

Administrativt er rådmannens lederteam styringsgruppe for kommunedelplanen. På grunn av planens strategiske betydning for tjenesteområdene Bymiljø og utbygging og Kultur og byutvikling, behandles viktige arealmessige spørsmål også i felles ledergruppe for disse tjenesteområdene.

Arbeidet ledes av kommuneplanavdelingen og prosjektleder er tilsatt i her. Øvrig prosjektorganisering har vært tilpasset ulike faser i planarbeidet. I perioden etter høringen vinteren 2014/15 har prosjektgruppen bestått av representanter fra disse avdelingene: kommuneplan, Byplan, Transportplan og Park og vei.

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen