Hovedhøringen

Planforslaget består av mange dokumenter - her er en oversikt:

Selve planforslaget

Kommuneplan 2014-29 tekstdokument (79 MB), som er planens hoveddokument og inneholder samfunnsdel , bestemmelser/retningslinjer og temakart

Plankartet (fungerer best i Internet Explorer)som angir den samlede arealbruken for hele kommunens areal. Høyoppløselig versjon. Du kan også lese plankartet i kartportalen vår, men da må du skru på kartlaget Høringsutkast kommuneplan først. Kartlaget finner du under fanen Plan- og byggesak.

Planbeskrivelse og utredninger

Planbeskrivelsen beskriver endringer i forhold til gjeldende kommuneplan og begrunnelser for foreslåtte endringer. Dokumentet inneholder også kommentarer til alle innspill som er lovet en nærmere vurdering i planarbeidet.

Konsekvensutredningen, som inneholder vurderinger av virkninger for samfunn og miljø for endringer i arealdelen enkeltvis og samlet

Risiko og sårbarhetsanalysensom viser hvordan helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for regionen og kommunen er fulgt opp i ny plan, samt vurderinger av risiko knyttet til arealdelsendringer der det legges til rette for ny utbygging.

Høringsbrev

Dokumenter fra den politiske behandlingen

Rådmannens innstilling (saksframlegg) - kortfattet presentasjon av saken

Bystyrets vedtak om høring (protokoll)

Grunnlagsrapporter og underlagsnotater

Grunnlagsrapportene og supplerende notater, som utfyller planbeskrivelsen og gjengir i større detalj hvilke forhold som er undersøkt gjennom planprosessen.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen