Ny kommuneplan

Den nye kommuneplanen er nå vedtatt og gjelder foran tidligere kommuneplan.

Stavanger bystyre behandlet forslaget til ny kommuneplan 15. juni, vedtok og gjorde (juridisk) gjeldende alle endringene i planen, samt enkelte andre justeringer. Ny landbruksgrense og byggeområder på Revheim avbildet under ble også vedtatt, etter at Fylkesmannen hadde trukket innsigelsene til disse områdene.

Utsnitt fra kommuneplanen på Revheim. Kart: Stavanger kommune.

Alle innspillene kommunen har mottatt i høringene er gjengitt i et eget merknadsheftet som følger saken til sluttbehandlingen. Hvert enkelt innspill er vurdert og kommentert av rådmannen.

Hovedtrekk i ny plan
Kommuneplanens nye samfunnsdel peker på at kommunen vil satse på regionalt samarbeid, folkehelse og utbygging av en tett og konsentrert by.

De viktigste endringene i kommuneplanens arealdel som kommer med denne planen er:

 • Økt utnyttelsesgrad i områdene som skal betjenes av fremtidig bussveisystem
 • Høyhusstrategi
 • Nye byomformingsområder i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes
 • Nye boligområder for feltutbygging i Madla bydel
 • Nye senterområder for lokalsentre og endringer i reglene for handelsetablering
 • Nye parkeringskrav
 • Nye krav til boligstørrelser
 • Nye krav til utviklingen av hovednettet for sykkel

Du kan lese alt om planendringene i de oppdaterte plandokumentene i: 

Viktigste endringer til sluttbehandling
De viktigste endringene som ble vedtatt sammenlignet med planen som har vært på høringer tidligere er:

 • Oppdatering til nyere befolkningsframskrivninger
 • Bredere omtale av blant annet boligpolitikk, frivillighet og utvikling av transportsystemet
 • Reduksjon av antallet nye utbyggingsområder

En mer detaljert beskrivelse av endringene finner du i saksframlegget og planbeskrivelsen.

Hva skjer videre?
Når bystyret har gjort vedtak om egengodkjenning av ny kommuneplan vil disse gjelde umiddelbart. Planen er da juridisk gjeldende og forpliktende. Ny planlegging skal da følge de føringene som gis i den nye planen og nye reguleringsplaner skal følge den nye kommuneplanens arealdel.

Kommunen vil nå sende ut brev til alle høringsinstanser og andre som har uttalt seg til planen.

Kommuneplan (kort versjon, 17 MB)
Kommuneplan (fullstendig versjon, 54 MB)
Plankart 
Plankart (høyoppløselig versjon) 

Tidligere kommuneplan (2010-2025)


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen