Pågående smartbyprosjekter i Stavanger

Her er en oversikt over foreløpige prosjekter

Triangulum

Triangulum er Norges eneste fyrtårnprosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn (Smart Cities and Communities i Horisont 2020-programmet). Prosjektet er femårig (2015-2020), og er et felles prosjekt med byene Stavanger, Eindhoven og Manchester og deres samarbeidspartnere (totalt 22 partnere). Triangulum er et triple helix-samarbeid mellom offentlige aktører (Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune), næringslivet (Lyse AS og Greater Stavanger) og akademia (UiS).

Dette innovasjons- og demonstrasjonsprosjektet skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som skal bidra til å takle samfunnsutfordringer samt bidra til økt bærekraft gjennom en mer mer miljøvennlig byutvikling, reduksjon av CO2, grønnere energi og økt energieffektivisering.

Les mer om Triangulum

GeoViz - pilotprosjekt

 • Offentlig-privat pilotprosjekt om utvikling av 3D-visningsprogram for byutviklingsplaner 
 • Spesielt tilrettelagt for å kobles mot VR-teknologi

Digitalisering av parkering i Stavanger kommune

Alle typer parkering, det vil si parkeringsplasser, parkeringshus, boligsoneparkering  samt håndheving, skal digitalisers og baseres på kjøretøyets registreringsnummer

Automatisk måling av fyllingsgrad i nedgravde avfallskonteinere

 • Gis automatisk beskjed via kjøre-PC til sjåfør som følger oppsatt rute ut fra innmeldt behov for tømminger 
 • Samarbeid i hele Nord-Jæren fra Rennesøy i nord til Hå i sør + Transporteffektivt

Varsel om feil (VOF)

 • Digitalt system for meldinger fra innbyggerne innenfor teknisk område 
 • Innbyggere definerer behov

KMD-prosjekt - Cityplanner

 • Offentlig-privat pilotprosjekt om ny platform for innbyggerdialog om byutviklingsplaner i 3D 
 • Letter forståelse og senker terskel for innspill til byutviklingsplaner 
 • Samarbeid med Norkart, Stavanger og Sandnes kommuner

Åpne data

 • Stavanger kommune ønsker å gjøre data åpne for innbyggere og næringsliv 
 • Prosjektet Åpne data skal fremme innbyggerinvolvering og næringsutvikling

Smartby-rom på biblioteket (Sølvberget)

 • Møteplass for kunnskapsdeling og involvering i hva en smartby er 
 • Dialog med aktuelle eksterne samarbeidspartnere

Sensorstyrt ugressbekjempelse

 • Flåtestyrt og sensorstyrt
 • Definisjon flåtestyring – registrerer hvor ressurser (ansatte, utstyr, kjøretøy og varer) til enhver tid befinner seg, slik at de kan fjerndirigeres (og spores) på en hensiktsmessig måte – for eksempel ved at nye oppdrag tildeles på bakgrunn av geografisk nærhet til oppdraget

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen