Prosjektideer

Her presenteres prosjektforslag som har fremkommet underveis i prosessen.

Prosjektene listes opp i tilfeldig rekkefølge under hvert av satsingsområdene. De er ikke kvalitetssikret eller realitetsbehandlet. Men prosjektideene må ses på som et godt uttrykk for den kreativiteten og skaperviljen som hele Smartby Stavanger prosjektet har nytt godt av – med konstruktive bidrag fra et bredt spekter av miljøer. Det lover godt for et videre bredt engasjement i arbeidet med å realisere ambisjonene som er beskrevet i dette smartby-veikartet.

HELSE OG VELFERD

a.  Etablere en nullpunkt-analyse som angir dagens status, og som blir et utgangspunkt for senere effektmålinger

b.  Iverksette akselerator-programmer innenfor helse- og velferdsområdet, med spesiell fokus på forebygging og selvbetjeningsløsninger

c.  Analyse av pengestrømmer innen helsesektoren; hvor går pengene og hvordan kan vi forenkle og rasjonalisere?

d.  Initiere forskningsprosjekt som skaper større forståelse for, og bidrar til, at etablerte bedrifter snur seg mot velferdsteknologi

e.  Initiere prosjekt for utprøving av ny teknologi i opplæring av personell, eller for å assistere i operasjoner og andre helserelaterte oppgaver

f.  Se på løsninger for universell utforming der teknologi benyttes til å hjelpe mennesker til for eksempel å orientere seg tryggere og enklere i et bymiljø

g.  Gjennom Norwegian Smart Care Cluster etablere et internasjonalt test-senter og en Living Lab

h.  Gå i dialog med de ansvarlige for det nye sykehuset på Ullandhaug for å identifisere mulige prosjekter der ny teknologi, tverrfaglig samarbeid og innbyggerinvolvering kan bidra til at Stavanger får ‘verdens smarteste sykehus’

i.  Etablere et ’Leve hele livet’ forskningsprosjekt som ser på hvordan velferdsteknologi kan komme alle - i alle aldre - til gode

j.  Styrke tilbudet om hverdags-rehabilitering ved å ta i bruk ny teknologi og involvere brukerne i tjenesteutviklingenk.  Utvikle selvbetjente løsninger på rettighetsfestede tjenester som egner seg for forenkling og automatisering, som for eksempel søknadsbehandling og meldingsutveksling

l.  Aktivt bidra i utviklingen av, og være tidlig ute med å ta i bruk, Helse- direktoratets satsing på en digital plattform for innbyggernes journaler (‘Én innbygger - én journal)

UTDANNING OG KUNNSKAP

Prosjekter

a.  Etablere en nullpunktanalyse på status i regionen og følge denne opp for å måle effekter

b.  Iverksette akselerator-programmer med fokus på næringsutviklingsmuligheter innen digital læring

c.  Etablere forsøk med elev- og studentsentrert læring, hvor den lærende i større grad former sin egen skoledag og er involvert i egne lærings- og vurderingsprosesser – både sosialt og faglig

d.  Sikre at IKT er et integrert verktøy i samtlige utdanningsløp ved alle utdanningsinstitusjoner

e.  Etablere e-kurs, MOOCs (massive open online courses) og digitale læringsverktøy som alle, både innbyggere og næringsliv, har tilgang til og kan bidra til utvikling av

f.  Samarbeide med næringslivet for å løfte fram innovasjon på alle nivå i utdanningsløpet – også som etterutdanningsprogram i høyere utdanning

g.  Gjennomføre studier av hvordan aktørene i arbeidsmarkedet (fylket, inkl. veiledningstjenesten, LO, NHO, NAV) sammen kan utvikle undervisningsprogram og lærlingeplasser med en tverrsektoriell tilnærming

h.  Arbeide for å etablere smartby som utdanningstilbud ved UiS, i samarbeid med ledende undervisningsinstitusjoner internasjonalt

i.  Etablere en årlig internasjonal edtech konferanse i Stavanger i samarbeid med Nordic Edge – for derigjennom å tiltrekke byen spennende kompetanse, samarbeids- og innovasjonspartnere for videreutvikling av læring

KLIMA OG ENERGI

Prosjekter

a.  Etablere en nullpunktsanalyse på status i regionen per i dag og følge denne opp for å måle effekter

b.  Gjennomføre akselerator-programmer innenfor energiområdet hvor en ser på mulighetene for alternative energiløsninger på ulike områder

c.  Etablere en samordnet plan for offentlig lading i regionen – raskere utskifting av bilparken

d.  Bidra til etablering av et test- og utdanningssenter for fornybar, ladeinfrastruktur, lagring og CO 2 -nøytrale løsninger i samarbeid med UiS og industrien – Smart Energi Lab

e.  Etablere landstrømsløsninger for cruisetrafikken i regionen

f.  Etablere en pilot ifb med Bussvei-prosjektet som baserer seg på en flåte av automatiserte kjøretøy, som frakter personer og gods basert på et umiddelbart behov (ikke fastlagte ruter

)g.  Ta i bruk sensorteknologi for monitorering av trafikk, parkering osv., for å kunne introdusere tjenester som bidrar til å redusere biltrafikk

h.  Introdusere delingstjenester for el-biler og el-sykler som bidrar til å redusere biltrafikk

i.  Initiere forskningsprosjekt som identifiserer hvordan Stavangers husstander kan benytte teknologi til å konvertere sitt energiforbruk i en mer miljøvennlig retning

j.  Gå i dialog med de største aktørene innen eiendom for å etablere større område- og byutviklingsprosjekter som smartby-prosjekter, der en ser på hvordan både bygg, innemiljø, utemiljø og infrastruktur kan løses med helhetlige grep ved hjelp av smart-teknologi

k.  Ta initiativ til et prosjekt som ser på hvordan Stavanger sammen med nabokommunene kan utvikle ‘sømløse’ transportløsninger for transport både til sjøs og på land, hvor teknologi anvendes for å oppnå effektiviserings- og miljøgevinster

l.  Utvikle løsninger for bedre kollektivdekning utenom hovedtraséene for kollektiv-transporten (“Last mile”)

m. Vurdere teknologiske løsninger som kan bidra til mer miljøvennlige havner

URBAN KUNST

Prosjekter

a.  Etablere en nullpunktsanalyse på status i regionen per i dag og følge denne opp for å måle effekter

b.  Gjennomføre akselerator-programmer innenfor urban kunst hvor en ser på mulighetene for å gjøre teknologisk basert/inspirert kunst i byrommet til en strategisk satsing for Stavanger

c.  Initiere prosjekt som jobber fram urbane lydinstallasjoner som involverer innbyggere i sosial interaksjon

d.  Initiere prosjekt som jobber fram urbane lysinstallasjoner som lyssetter byens mørkere områder

e.  Prosjekt som inviterer kunstnere til kreativ minneforvaltning og framtidsvyer for og om Stavanger (identitet)

f.  Smart Art prosjekt på Nordic Edge 2017

g.  Arrangere jevnlige debattmøter hvor urban kunst/smart art kan bidra til en mer levende og mangfoldig by

h.  Gå i dialog med ulike aktører i næringslivet om hvordan smart art kan bidra til økt konkurranseevne for bedriftene ved at dette integreres som en del av deres tjeneste-/produkttilbud

i.  Samarbeide med representanter for street art miljøet om hvordan Stavanger kan bli en enda tydeligere foregangsby innen ‘public art programmes’ som da også integrerer teknologikomponenter i de kunstneriske uttrykkene

j.  Skape rom for at kunstnere skaper, bruker og kritisk utforsker ny programvare og teknologi i møtet med vår tids urbane utfordringer

k.  Forankre utviklingen av urban kunst i det lokale økosystemet gjennom aktører som arbeider med fremtidskunst og ny teknologi, eksperimentelle utøvere, og institusjoner

l.  Involvere innbyggerne slik at de kan være medprodusenter av urban kunst

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen