Prioriterte satsningsområder for smartbyen Stavanger

Fem temaer er valgt ut som satsingsområder i Stavangers smartby-arbeid de kommende årene.

Prioriterte satsningsområder: 

 1. HELSE OG VELFERD
 2. UTDANNING OG KUNNSKAP
 3. ENERGI, KLIMA OG MILJØ
 4. URBAN KUNST 
 5. STYRING OG DEMOKRATI

Muligheter for bredt samarbeid innen næringsutvikling og internasjonal kommersialisering, klima og miljø tillegges stor vekt innenfor alle satsingsområder.

Helse og velferd

Stavanger har allerede kommet godt i gang med smarte løsninger innen helse og velferd. Å velge dette som satsingsområde betyr at vi bygger videre på arbeidet i blant annet Norwegian Smart Care Cluster og Pumps & Pipes og i en gryende leverandørindustri her i regionen, som fokuserer på helse- og velferdsteknologi. Vi kan også se på utbyggingen av nytt sykehus på Ullandhaug som et spennende smartby-prosjekt med gode muligheter for næringsutvikling og innovasjon.

Den demogafiske utviklingen viser at andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer. For å møte denne utviklingen må Stavanger bl.a. utvikle og ta i bruk teknologi for å utvikle nye løsninger som ivaretar innbyggernes behov på en ressurseffektiv måte. Vi må benytte det momentum som allerede er skapt, og få til gode prosjekter med tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia og næringsliv.

Hovedretning for smartby-utviklingen:

Stavanger skal utvikle teknologi og tjenester som fremmer sosial utjevning og som bidrar til at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv på best  mulig måte. Fokusere på teknologiens rolle.

Dette skal gjøre Stavanger ledende i Norden på hverdagsmestring og velferdsløsninger.

Viktige veivalg i smartby-arbeidet: 

 • Aktivisere innbyggerne ved hjelp av forebyggingsprogrammer der teknologi inngår som en sentral komponent 
 • Sette søkelyset på teknologiens rolle i hele livssyklusen fra forebygging til selvhjelpsløsninger i egen bolig, til effektiv behandling på sykehus/institusjon 
 • Søke å utvikle løsninger som kan sette brukere og deres pårørende i stand til å ta større ansvar for egen behandling og helse 
 • Være en foregangsregion i grensesnittet mellom primær- og sekundærhelsetjenestene + Skape et utstillingsvindu for teknologianvendelse som tiltrekker kunder så vel som leverandører og samarbeidspartnere 
 • Målrettet tiltrekke seg nasjonale og internasjonale aktører til regionen, og koble disse sammen i et markedsbasert og effektivt økosystem 
 • Invitere til samarbeid med det nye sykehuset på Ullandhaug for å etablere et tyngdepunkt innen teknologi og kompetanse på ‘smart healthcare’, i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, forsknings- og innovasjonsmiljøer og en kompetent leverandørindustri

Til toppen


 

Utdanning og kunnskap

Kunnskap og utdanning er viktige byggeklosser i arbeidet med å bygge smartere byer og samfunn. Skal vi lykkes i å omsette kreativitet og gode ideer til konkrete innovasjoner, trenger vi nysgjerrighet på ny kunnskap og et mangfold av kompetanser.

Stavangers ønskede posisjon som et kompetansesentruminnen smartby-sektoren fordrer satsing her. Stavanger har mulighet til å sette regionen på kartet som en smartby, da kunnskap og utdanning ikke i tilstrekkelig grad er et prioritert innsatsområde i andre smartbyer internasjonalt.

Personer med teknologiforståelse og IKT-kompetanse blir en svært viktig konkurransefaktor de kommende årene, og vi ønsker å se på hvordan vi i hele utdanningsforløpet fra barnehage til universitet kan fremme kunnskap om, og bruk av teknologi. I tillegg er ønsket om kompetanseoverføring og etterutdanning av den allerede eksisterende kunnskaps-kapitalen her i regionen et viktig poeng for Stavanger.

Hovedretning for smartby-utviklingen innen utdanning og kunnskap:

Stavanger skal investere i utdanning og kunnskapsutvikling i hele utdanningsforløpet, gjennom forskning og i næringslivet. Vi skal ta i bruk moderne undervisningsmetoder og -teknologi som stimulerer nysgjerrighet, lærelyst og kreativitet.

Dette vil skape kompetent og mangfoldig arbeidskraft for framtiden, og styrke Stavangers innovasjons- og konkurranseevne.

Viktige veivalg i smartby-arbeidet:

 • Utvikle barn og ungdoms sosiale kompetanse gjennom å sette søkelyset på evnen til samhandling, brukermedvirkning og kreativitet i alle faser av utdanningsløpet 
 • Økt samarbeid mellom skole, kulturinstitusjoner og næringsliv 
 • Økt involvering av foresatte som en ressurs i utdanningsløpet  
 • Jobbe for å øke kapasitet og kvalitet på utdanning og etterutdanning av ansatte i undervisning og utdannningsinstitusjoner innen temaene læringsteknologi og digital pedagogikk
 • Ta initiativ for å øke utbredelsen av IKT-verktøy og teknologiske hjelpemidler i undervisningssammenheng - fra barnehage til universitetsnivå 
 • Involvere og aktivisere elever og studenter mer i undervisningen, gjennom bruk av nye digitale teknologier og verktøy for samhandling og læring 
 • Jobbe for å utvikle ferdigheter innen koding og programmering allerede fra barneskolealder + Samarbeide med næringslivet om å få på plass et bedre tilbud innen etterutdanningsprogrammer som bidrar til å fremme den digitale kompetansen i bedriftene 
 • Utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger som bidrar til å øke innbyggernes digitale kompetanse gjennom hele livsløpet

Til toppen


 

Energi, klima og miljø

Stavanger ønsker med sin posisjon som energihovedstad i Europa å ta en aktiv rolle for å løse klodens energi-, klima- ogmiljøutfordringer.

Vi kan bygge på vår eksisterende kompetanse innenfor energisektoren (vannkraft, olje, gass), og trekke på regionens sterke teknologimiljøer. 

Å satse på energi, klima og miljø i en smartby-sammenheng vil både gi positive næringsutviklings-effekter her i regionen, og i et makroperspektiv; gi bedre svar på hvordan en kan løse de globale energi-, klima- og miljøutfordringene.

Hovedretning for smartby-utviklingen innen energi, klima og miljø:

Stavanger skal utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger som gir reelle bidrag til vedtatte målsetninger om utslippskutt. Løsningene skal samtidig gjøre det enklere for innbyggerne og næringsliv å ta valg som bidrar til en klimanøytral by.

På denne måten skal Stavanger styrke sin posisjon som energihovedstad.

Viktige veivalg i smartby-arbeidet:

 • Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som reduserer de lokale klimagassutslippene 
 • Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som gjør det enkelt for innbyggerne å ta de klimavennlige valgene i hverdagen 
 • Videreutvikle regionens kompetanse innen energiproduksjon for å få til en sterk opptrapping av grønn energi, og samtidig gjøre utvinning av ikke-fornybare energiressurser i Norge til den mest miljøvennlige i Europa 
 • Arbeide for å etablere nye samarbeidsformer og -arenaer som tar i bruk kompetansebasen i energiindustrien slik at den kommer til nytte på nye samfunnsområder som har betydning for klima, energi og miljø 
 • Utforske og forsere nye løsninger som kan sikre et særlig høyt ambisjonsnivå for klima og energi i alle større byutviklingsprosjekter 
 • Raskt ta i bruk nye og miljøvennlige teknologier innen transport av gods og mennesker - både på land og i sjø + Aktiv utforske mulighetene for å ta i bruk nye førerløse transportsystemer

Til toppen


 

Urban kunst

Urban kunst kan defineres på flere måter. Den har iboende referanser til kunst og teknologi, og til kunst i det offentlige rommet. Den utformes i byrommene så vel som på andre fysiske arenaer, og skaper nye digitale møteplasser som tas i bruk i kommunikasjonen mellom innbyggerne, det offentlige og andre samfunnsaktører. Den teknologiske dimensjonen innen kunstfeltet skaper nye muligheter for dialog og deltagelse, og kan derfor spille en viktig rolle i involveringsperspektivet som er en av driverne i utviklingen av smartbyen. 

Urban kunst har sin lokale forankring gjennom arrangementer og tiltak som Nuart med sin sterke tilstedeværelse i byrommet , i/o/lab for Framtidskunst som er en viktig aktør mht. nyskapende hybrid- teknologi og fokus på forskning, Screen City og Art Republic Media, gjennom stadig flere eksperimentelle utøvere, prosjektrom og gallerier. Kunstinstitusjonene spiller likeledes en sentral rolle som konstante brikker med ansvar for formidling av kunst. 

Stavanger har et spennende grunnlag for å utvikle kunstfeltet innen smartby-feltet. Urban kunst kan gi oss en egen profil og bidra til at Stavanger skiller seg ut fra andre smartby-satsinger, samtidig som det generelt betyr nye muligheter for å ta en posisjon innen feltet for moderne kunst i offentlige rom.

Hovedretning for smartby-utviklingen innen urban kunst:

Stavanger skal være i front innen utvikling av urban kunst som en del av infrastrukturen og det offentlige rommet, hvor digital teknologi inngår som del av det kunstneriske uttrykket.

Viktige veivalg i smartby-arbeidet:

 • Bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mellom kunst, design, arkitektur, teknologi og sosialt liv 
 • Etablere infrastrukturer som viser kunstverk i urbane miljøer, og som skaper urbane ‘gallerier’ 
 • Ta i bruk nye kommunikasjons-kanaler og -teknologier utover de tradisjonelle, som kan formidle kunst og kultur for å nå innbyggerne direkte 
 • Skape en tydelig profil som kan spesialiseres og vekke begeistring og involvering blandt innbyggerne 
 • Styrke grunnlaget for at barn utvikler interesse for kunst gjennom større fokus på kreativitet, kunst og teknologi i skolen

Til toppen


 

Styring og demokrati

I Smartbyen Stavanger skal åpenhet og tillit mellom likeverdige parter, og en sunn delingskultur innenfor rammene av god forretnings- og forvaltningsskikk være viktige byggeklosser.

Vi har allerede tradisjon for godt samvirke mellom offentlig og privat sektor i regionen, det skal vi bygge videre på. Det offentlige har en viktig rolle som tilrettelegger gjennom å invitere til medvirkning og samskaping for å kunne gi innbyggerne i Stavanger nye og mer effektive tjenester.

Med fremveksten av nye teknologiske plattformer, vil også innbyggerne forvente å bli lyttet til og mer involvert i ulike typer beslutningsprosesser. I en smartby-kontekst handler dette om en revitalisering av demokrati og styringsform.

Hovedretning for smartby-utviklingen innen styring og demokrati:

Stavanger skal utvikle teknologiske løsninger og utnytte mulighetene som ligger i digitalisering for å forbedre og forenkle offentlige tjenester, tilrettelegge for samhandling på tvers av sektorer og for økt deltakelse i samfunnet.

På denne måten skal smartbyen gi en enklere hverdag for innbyggerne og styrke demokratiet.

Viktige veivalg i smartby-arbeidet:

 • Stavanger skal utvikle teknologiske løsninger og ta i bruk åpne og store data fra hele regionen for å forenkle hverdagen for innbyggere og gi grunnlag for ny næringsutvikling 
 • Utvikle og ta i bruk nye modeller for samarbeidsdrevet innovasjon og samhandling på tvers av sektorer 
 • Gi innbyggerne utvidede muligheter for selvbetjening 
 • Ta i bruk innbyggerdialog og -involvering for å inkludere og engasjere flest mulig av Stavangers innbyggere 
 • Etablere en Living lab for samskaping og utprøving av smartby-prosjekter

Til toppen

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen