Viktige drivere i smartby-arbeidet

Teknologi, samarbeid og innbyggerinvolvering er sentrale drivere i smartby-arbeidet.

Tre viktige drivere: 

TEKNOLOGI

Teknologi er en av de sterkeste driverne av innovasjon – og en grunnpillar i utviklingen av smarte byer og samfunn. Ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til lavere kostnader ved at arbeidskrevende prosesser forenkles og forbedres. Nye forretningsmodeller som skaper verdi på nye måter vil se dagens lys, med bedre tjenester for brukerne og flere nye arbeidsplasser som resultat. Teknologi og digitalisering kan også bidra til å øke kvaliteten og redusere utgifter på offentlige tjenester gjennom forenkling og effektivisering.

I Smartbyen Stavanger vil teknologi inngå som en del av løsningen - enten det er snakk om ny teknologi som anvendes eller eksisterende teknologi som videreutvikles.

Data som samles inn i forbindelse med smartby-løsninger skal håndteres slik at personvern og samfunnssikkerhet ivaretas på en god måte. Ansvarlig organisasjon – den som naturlig eier dataene, eller hvis tvil, kommunen eller en annen offentlig instans – skal sørge for at slike data ikke kommer på avveie eller misbrukes, og at data er korrekte og oppdaterte.

I sum er teknologi i en smartby-kontekst et verktøy for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige forbedringer.

Smartby-arbeidet kan omhandle ulike former for teknologi, for eksempel:

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
 • Nanoteknologi 
 • The internet of things 
 • Big data 
 • Åpne data 
 • Materialteknologi

SAMARBEID

I en smartby er samhandling mellom kommune, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne et grunnleggende premiss. Med innbyggernes behov i sentrum, og med et godt samarbeid på tvers av sektorer, aktører og fagdisipliner, har en gode forutsetninger for å utvikle nye og smartere løsninger.

Vi har gode tradisjoner for godt samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører i vår region. Dette er et av våre fortrinn som smartby, som vi skal bygge videre på i smartby-arbeidet de kommende årene.

Samarbeidet i smartbyen Stavanger skal kjennetegnes av åpenhet og tillit mellom likeverdige parter, og en sunn delingskultur innenfor rammene av god forretnings- og forvaltningsskikk.

Smartby-arbeid kan omfatte ulike samhandlingsformer:

 • Ad hoc eller av lengre varighet 
 • Nettverk og partnerskap 
 • Ulik grad av formalisering 
 • Living Labs

INNBYGGERINVOLVERING

Smarte samfunn krever innbyggere som tenker og handler smart. Uten involvering og engasjement fra de som bor og jobber i Stavanger, går vi glipp av verdifulle, kreative bidrag i utviklingen av bedre løsninger og tjenester. Involvering kan både skje i forkant for å øke effektivitet og treffsikkerhet, underveis for å teste og kvalitetssikre, og i etterkant for å avdekke om et tiltak gir ønskede effekter. I alle tilfeller vil denne typen involvering skape økt tillit og bidra til å styrke lokaldemokratiet. 

Innbyggerinvolveringen i smartbyen Stavanger kan foregå både gjennom direkte involvering og indirekte, gjennom datainnsamling via observasjoner eller målinger. Målet må alltid være å ta utgangspunkt i innbyggernes eller brukernes uttalte eller latente behov, for så å utvikle bedre tilpassede løsninger for den enkelte.

Involvering kan omfatte innbyggerne i ulike roller:

 • Brukere av tjenester, eller deres pårørende 
 • Grupper av innbyggere eller brukere  
 • Personer som bor og/eller arbeider i regionen

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam