Visjon og mål for smartbyen

'Smartere sammen' er visjonen for smartbyen Stavanger.

- I Stavangerregionen har vi høy teknologisk kompetanse, som sammen med løsninger og metoder kan brukes innen utvikling av smartbyteknologi. I samarbeid med etablerte og framvoksende smartbymiljøer og -klynger gir dette et svært godt utgangspunkt for samarbeid om utvikling av nye smartbyløsninger, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Begrunnelse for visjonen:

Hele ideen om smartere byer og samfunn er tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i et samfunn. Innbyggerne inviteres til å delta i innovasjonsprosjekter og involveres mer i beslutningsprosesser. 

Gjennom for eksempel datasett som gjøres tilgjengelige, og bruk av innovative anskaffelser, kan kommune, næringsliv og akademia samarbeide om å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer.

Det er nettopp denne positive og viktige samarbeidsånden vi ønsker å understreke som Stavangers viktigste ressurs i arbeidet med å få til ny næringsutvikling og gi byens innbyggere en bedre og enklere hverdag.

Mål for smartbyen Stavanger: 

Oppsummert ønsker vi at smartby-arbeidet i Stavanger  skal kjennetegnes av:

  • Vekt på innbyggernes behov 
  • Åpenhet og transparens 
  • Deling av informasjon og data 
  • Likeverdighet og gjensidig tilpasning 
  • Kreativitet og involvering 
  • Utprøving og innovasjon

Bruk av ny teknologi, samarbeid mellom offentlige aktører, næringsliv og akademia samt innbyggerinvolvering er sentrale drivere i smartby-arbeidet.

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen