Ettergivelse/nedsettelse av skatt

Vilkårene for å få ettergitt eller nedsatt restskatt er strenge, og innvilges rent unntaksvis. Avgjørelsen vil bero på en helhetsvurdering av om lempning er riktig i det enkelte tilfellet.

Hvem kan søke om ettergivelse/nedsettelse av skatt?
Hjemmel for å ettergi/nedsette restskatt er gitt i skattebetalingslovens §§ 15-1 og 15-2.

Skattebetalingsloven § 15-1 gjelder ettergivelse/nedsettelse av hensyn til skyldneren. Skatten kan bli ettergitt eller nedsatt på grunn av dødsfall (uten midler i boet), særlig alvorlig eller langvarig sykdom eller andre årsaker. I tillegg må det virke særlig ubillig (urimelig) eller uforholdsmessig trykkende å fastholde kravet. Skatter og avgifter har høyere prioritet enn private kreditorer.

For studenter, militære som avtjener førstegangstjenesten, arbeidsledige og personer som mottar stønad til livsopphold, vil det sjelden være grunnlag for å få ettergitt restskatten. Dette er forhold som oppfattes som en midlertidig periode med inntektssvikt. I disse sakene kan det være grunnlag for å få innvilget en rentefri utsettelse med betalingen av restskatten.

Skattebetalingsloven § 15-2 gjelder ettergivelse/nedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor. Det er et absolutt vilkår at det fremsettes et betalingstilbud som i utgangspunktet må omfatte alle kreditorer. For at en søknad om ettergivelse skal kunne innvilges må i tillegg fire grunnvilkår være oppfylt. Skyldneren ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte, betalingstilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring og betalingstilbudet må være det beste skyldner kan tilby. I tillegg må en eventuell aksept av tilbudet ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.

Hva skal jeg gjøre når jeg vil søke om ettergivelse/nedsettelse/utsettelse av skatt?
For å få behandlet en søknad, må det fylles ut et eget søknadsskjema. Skjemaet kan fås hos Kemneren eller lastes ned:

Søknadsskjema for lempning av skatt (skattebetalingsloven § 15-1)

Søknadsskjema for lempning av skatt (skattebetalingsloven § 15-2)

Skjemaet må fylles fullstendig ut, og alle inntekter og utgifter må dokumenteres. I tillegg må utskrift av siste års ligning vedlegges søknaden. Hvis sykdom er begrunnelsen for å søke, må legeerklæring også vedlegges. Dersom du mottar 100 % uføretrygd fra folketrygden, bortfaller kravet til legeerklæring. Er du gift/samboer/registrert partner, må det gis opplysning om begge.

Studenter eller militære må vedlegge bekreftelse på skole/studier eller militær/siviltjeneste.

Vil innkrevingen stoppe når jeg har sendt en søknad om utsettelse/nedsettelse?
Nei, innkrevingen av skatte- og avgiftskrav vil som hovedregel ikke bli påvirket av at du har sendt en søknad.

Kan jeg klage på vedtaket?
Det er ikke klageadgang på vedtak fattet av skatteutvalget, men du kan søke på nytt dersom du har vesentlige nye opplysninger i saken. For saker avgjort av skattekontoret, er det anledning til å klage på vedtaket.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen