Tilbud til barnehagene

PPT har tilbud om kurs, nettverk og konsultasjoner

Kursrekke for flerspråklige og flerkulturelle barn i barnehage og skole, høsten 2017

Kursrekken er arrangert av PPT Stavanger i samarbeid med Læringsmiljøsenteret UIS, Statped, Veiledningskorpset – Johannes læringssenter og Tolketjenesten. Kursrekken blir et møtested hvor man kan treffe andre som jobber med samme utfordringer.

 • Mål og innhold

Målet er at pedagoger skal kunne møte flerspråklige barn og unge, i barnehage og skole, på en bedre måte. Ved slutten av kursrekken har deltakerne mer kunnskap om:

 • Flerspråklighet – hvordan møte barn som ikke har norsk som førstespråk.
 • Flerkulturalitet i barnehage og skole.
 • Tolketjenesten  -bruk av tolk.
 • Å være pedagog i en flerkulturell barnehage og skole – tiltak.

Informasjon om kursrekken 

Påmelding i kursbasen.

For private barnehager/skoler: Bjørg Oddrun Hestnes Landa

 

Språk og kommunikasjon

 • språkvansker
 • flerspråklighet og språkvansker
 • ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • uttalevansker
 • stemmevansker
 • taleflytvansker (løpsk tale og stamming)

Kontakt Barbro Kristine Vågen, telefon 51 50 77 69

Invitasjon til språkkonsultasjon

 

Kursrekke om reguleringsvansker (ADHD,ADD), høsten  2017. 

Arrangeres av Stavanger PPT i samarbeid med Statped vest, BUP og fysio- og ergoterapitjenesten.

For pedagoger ansatt i barnehage eller skole. Oppstart 14.september 2017.

Informasjon om kursrekken

Påmelding i kursbasen.
Påmelding for private barnehager: Else Marie Vassdal

 

TEFT, tverretatlig team for førskolebarn

TEFT, tverretatlig team for førskolebarn, har fokus på å fange opp barn for å kunne gi rett og god hjelp så tidlig som mulig. Teamet består av fagpersoner fra helsestasjonen, PPT, barnevern og fysio- og ergoterapi-tjenesten, og det er også mulighet å benytte BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien). Tilbudet gis ved helsestasjonen i de ulike bydelene. Tidspunkt for konsultasjonene sendes ut til barnehagene.  

TEFT er et drøftingsforum for barnehagene, pedagogisk leder og/eller virksomhetsleder. Foreldre kan også komme sammen med barnehagen, eller selv ta initiativ til å benytte tilbudet. Her kan en drøfte saken anonymt eller med samtykke fra foreldre og få råd og veiledning i saker der de er i tvil om barns utvikling. Det kan være råd om hvordan de skal følge opp og tilrettelegge for barnet eller det kan anbefales at barnet bør henvises videre til en eller flere av instansene.

Målet til TEFT er at vi sammen kan få belyst barnets situasjonen så grundig som mulig for at vi skal kunne gi råd om veien videre og hvilke hjelpetiltak som kan tilbys fra de ulike tjenestene.

Anne Kjellevold Astrid Helvig

 

Rett hjelp tidlig

Stavanger kommune startet i 2010 et 3 - årig prosjekt for å kvalitetssikre barnehagene og bedre samarbeidet mellom det kommunale hjelpeapparatet seg imellom og overfor barnehagene. PPT har helt fra starten vært med i dette tverrfaglige samarbeidet. Det er ikke lenger et prosjekt, men en del av Stavanger kommunes satsning. Målet er at alle barnehagene skal ha tverrfaglig observasjon i løpet av 5 år. De nye barnehagene har alltid en fadderbarnehage som har deltatt i «Rett hjelp tidlig» året før. Det er virksomhetsleder i barnehagene som organiserer arbeidet med «Rett hjelp tidlig».

Målet med «Rett hjelp tidlig»:  

-        tidlig identifisering av barn som strever

-        kompetanseutvikling

-        tverrfaglig samarbeid

Det tverrfaglige korpset er satt sammen av ansatte i PP-tjenesten, Barnevernstjenesten, Helsestasjonene og Fysio/ergoterapitjenesten.

Hva foregår:

-        observasjonsdager med det tverrfaglige korpset

-        stormøte mellom barnehagen og det tverrfaglige korpset for drøfting av saker

-        tiltak igangsettes, foreldresamtaler, observasjon, veiledning og søknad om ekstern hjelp

-        evalueringsmøte etter 3 måneder mellom barnehage og det tverrfaglige korpset

-        forelesningsdager

-        lesesirkler

Tidlig innsats i barnehagen

Anne Kjellevold og Astrid Helvig

Kontakt oss

Telefon
51 50 74 01/ 414  80 719

E-post
oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Besøksadresse
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Postadresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam