Skal du lage avkjørsel?

Skal du lage avkjørsel og når må du søke?

Hvis du skal etablere ny avkjørsel, utvide eller endre bruk av avkjørsel til kommunal vei må du søke kommunen om tillatelse, og kommunen må gi tillatelse før du eventuelt kan igangsette opparbeidelsen. 

Har du avkjørsel til fylkesvei eller riksvei må du sende søknad til Statens vegvesen.

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og ikke minst trafikksikkerheten. I den tette byen har avkjørsler også en estetisk betydning.

Les mer om hvordan du søker.

Hvordan bestemmes avkjørsler?
Som hovedregel skal avkjørsler reguleres, det vil si at avkjørslene skal vises i en juridisk bindende plan, som reguleringsplan, bebyggeleseplan eller detaljreguleringsplan.

For større bygg og felt, vises dette konkret som et avkjørselsareal med tilhørende frisiktsoner.  For mindre eiendommer (småhus) kan det vises med en avkjørselspil.  I eldre reguleringsplaner er ikke alltid avkjørslene konkret vist, da kan du få godkjent avkjørslen din etter veglova. Dersom det av plan ikke går klart frem hva som gjelder for din eiendom ta kontakt med Innbyggerservice som eventuelt kan henvise deg videre til riktig saksbehandler på Transportplanavdelingen.

Hovedregelen er at det kun tillates en avkjørsel pr. eiendom, jf. kommuneplanens retningslinje pkt. 2.11.

Kommunalteknisk veinorm fastsetter detaljert hvordan en avkjørsel til en kommunal vei skal være. Se vegnorm.

Hvordan opparbeide regulert avkjørsel?
Dersom avkjørselen direkte berører det kommunale veianlegget (selve vegen, grøfter, rabatter og lignende), må du sende inn gravemelding og få gravetillatelse fra Park- og veiavdelingen i kommunen, før du setter i gang opparbeidelsen.

Vedlikehold
Vi minner om at en avkjørsel skal brukes og vedlikeholdes i tråd med den tillatelsen som er gitt. For trafikksikkerheten er det særlig viktig å vedlikeholde frisiktsonen.

Gebyr
6 210 kroner for behandling av avkjørsel som mindre endring av reguleringsplan.

6 000 kroner for behandling av avkjørsel som dispensasjon fra reguleringsplan.

0 kroner for behandling av avkjørsel etter veglova.

Prisene er hentet fra kommunens gebyrregulativ for 2017. 

Se våre retningslinjer for saksbehandling
Se våre retningslinjer for behandling av avkjørsel til kommunal vei.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam